top of page

KLACHTENPROCEDURE

 

Ik wil natuurlijk graag dat u tevreden bent over uw consult.

Toch loopt het soms anders en dat is erg vervelend. Om u als cliënt de mogelijkheid te geven wat met een klacht te kunnen doen is er een wettelijke procedure in het leven geroepen
(Wkkgz) die onpartijdig kijkt naar de klacht en hoe deze tot stand is gekomen.

De weg die u kunt bewandelen is als volgt: 

In eerste instantie komt de klacht bij de kinesioloog/therapeut terecht. Therapeut en cliënt proberen het probleem op te lossen. Is de cliënt onverhoopt niet tevreden over deze klachtenafhandeling dan volgt de volgende stap. U heeft nu als cliënt de mogelijkheid om rechtstreeks de klachtenprocedure volgens Wkkgz  (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) te volgen. 

Klachtenprocedure:

a.        Zoals al aangegeven komt de klacht in eerste instantie bij de therapeut terecht. Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in een gesprek tussen therapeut en cliënt er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, kan de cliënt de klachtenfunctionaris inschakelen.

 b.      De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon. Hij kiest geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. Hij heeft als taak te trachten de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Gezamenlijk betekent: dat de cliënt, de kinesioloog en de klachtenfunctionaris samen een oplossing zoeken.

 c.       Is de cliënt ontevreden met deze (onder b) geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de geschillencommissie GAT. Deze geschilleninstantie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stappen naar de burgerrechter te vermijden.

De geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft geen mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. Dit in tegenstelling tot de zorgaanbieder/therapeut. Is deze laatste van mening dat de procedure bij de geschilleninstantie niet goed is behandeld, kan de therapeut naar de rechter.

Klik hier voor de website van het GAT- Geschillencommissie Alternatieve Therapeuten -

 

bottom of page