top of page

Algemene Voorwaarden

Touch for Health-Odoorn is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62516361

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  Een Kinesioloog : therapeut, handelende als zelfstandig gevestigd kinesioloog; Cliënt: degene aan wie door de kinesioloog advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers; Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de praktijk van de kinesioloog wordt uitgeoefend; De kinesioloog kan het advies ook op het bezoekadres van de cliënt geven, dan is het praktijkadres het adres waar de therapeut voor afspraken te bereiken is. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Therapeut, Cliënt, en Praktijkadres.

Artikel 2, Algemeen
De therapeut geeft advies aan de cliënt op (vanuit) het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis
De therapeut adviseert de cliënt na een intakegesprek op basis van testresultaten. Bij de start van de eerste testbehandeling gaan de therapeut en de cliënt een overeenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4, Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn (de therapeut niet kan ontvangen) dient hij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 5, Tariefstelling
Bij het intakegesprek, of uiterlijk voor de behandeling aanvangt, deelt de therapeut de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. (Het tarief exclusief de BTW kan als service worden toegevoegd). Het honorarium van de therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten, tenzij anders is overeengekomen. Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voordat de vervolgbehandelingen hebben plaats gehad, lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de therapeut gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.


Artikel 6, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt aan de therapeut voor ieder consult direct na afloop daarvan, contant of via betaalverzoek, en alleen op verzoek tegen overgave van een door de therapeut ondertekende kwitantie of een getekende nota met de tekst "voldaan".

Artikel 7, Betaling via IBAN
Indien de therapeut en de cliënt, van artikel 6 overeenkomen dat wordt betaald via het IBAN nummer, is de cliënt gehouden om binnen de op de nota gestelde termijn van tenminste 14 dagen na de factuurdatum het verschuldigde over te maken op de door de therapeut aangegeven bank/postgirorekening. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de therapeut uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de therapeut gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Verschuldigdheid
Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de therapeut verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de therapeut bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9, Aansprakelijkheid
Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut. De cliënt blijft zelf de verantwoording dragen om zijn of haar huisarts of medisch specialist te raadplegen.

Artikel 10, Inzagerecht

De therapeut is verplicht een dossier bij te houden. Hierin staan alle gegevens met betrekking tot de gegeven behandeling. De cliënt heeft recht op inzage in zijn dossier, met uitzondering van de gegevens die niet over hem- of haarzelf gaan. De cliënt kan op zijn verzoek een kopie krijgen van zijn dossier of een gedeelte daarvan. De therapeut mag daar een redelijke vergoeding voor vragen.

bottom of page